Đại Tá L Văn Đ̣

- Sinh tháng 3 năm 1928 tại Chu Đ́c

- Nḥp ngũ ngày 16-10-1951

- Xút thn trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Trưởng Phòng Tài Ngn, Ḅ T̉ng Tham Mưu