Đại Tá Lê Thanh Truyền

Tôi được thuyên chuyển về BTL/HQ/BKTD vào khoảng giữa năm 1974 với chức vụ TLP kiêm TMT thay thế HQ Đ/T Nguyễn văn Hớn. Vị này được thuyên chuyển đến BTL/HQ/V2DH do Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là Tư Lệnh (cùng K5/HQ). Cấp chỉ huy tôi là HQ Đại Tá Lê Thanh Truyền (cũng đă được TL/HQ thuyên chuyển cùng ngày với Đại Tá Hớn nhưng đến BTL/HQ/ V4SN), c̣n phải ở lại chờ HQ Đại Tá Bùi Kim Nguyệt đến nhậm chức sau. V́ vậy tôi về đại đơn vị này khoảng 1 tháng mà có đến hai cấp chỉ huy.

Nguồn dt_buikimnguyet