Đại Tá Lê Ngũ Hiệp

- Sinh tháng 12 năm 1928 tại Chợ Lớn

- Nhập ngũ ngày 1-10-1949

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Huế Khóa 2

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas năm 1967

- Tổng Giám Đốc Thanh Niên


Theo lịch tŕnh đă dự trù vào năm 1970, phái đoàn sinh viên các nước sẽ tái họp để tiếp tục trao đổi ư kiến tiến tới thành lập môt Tổng Đoàn Thanh Niên Liên Minh Á Châu chống Cộng. Đến kỳ họp, Ban Tổ Chức đă gởi thư mời trực tiếp đến các thành viên Ban Đai Diện Luật Khoa. Theo thủ tục hành chánh, BĐD Luật khoa phải thông qua Tổng Nha Thanh Niên. Và sau đó đă nhận được sự trả lời với đề nghị của chính Tổng Giám Đốc Thanh Niên lúc ấy là Đại Tá Lê Ngũ Hiệp xin “chia lại” cho Tổng Nha Thanh Niên 4 chổ. BĐD Luật khoa đă từ chối lời đề nghị nầy và quyết đinh hủy bỏ luôn sự tham dự. Trên nguyên tắc, Hội Nghị Tổ Chức Thanh Niên Liên Minh Á Châu Chống Cộng là một tổ chức mang sắc thái sinh hoạt chính trị, chống cộng và chống độc tài trong khi thực chất của Tổng Nha Thanh Niên chỉ chú trọng về thể dục và thể thao.

Nguồn luatkhoavietnam