Đại Tá Kim Khanh

Ủy ban Phật giáo Theravāda gặp phải sự trở ngại lớn là sự cấm đoán và theo dơi các hoạt động của Ủy ban Giáo hội Phật giáo Việt Nam thuộc Bộ Chiến tranh Tâm lư của Bộ Quốc Pḥng, thành lập năm 1955 do tên Đại Tá Kim Khanh làm chủ tịch. Sau đó, chính quyền Yuon Cộng Ḥa cho y lên giữ chức Tổng Cục trưởng Bộ Phát triển Đời sống người Việt gốc Miên. Giáo hội Phật giáo Xă hội người Việt gốc Miên nà, vào năm 1958, dưới thời của Ngô Đ́nh Diệm đă cản trở sự bảo tồn và truyền bá chữ viết và văn hóa Khmer Kampuchea Krom đặc biệt là cản trở các hoạt động của Ủy Ban chùa Chanta Reangsey. Họ tuyên bố cho xóa bỏ chữ Khmer trong các chương tŕnh giảng dạy, tách Tăng-già và Phật tử ra khỏi Ủy ban Phật giáo Theravāda, cáo buộc những người Khmer yêu nước là cộng sản rồi bắt và hành hạ cho đến chết những người Khmer yêu nước làm cho một bộ phận người Khmer Krom không thể chịu nỗi, phải chạy vào rừng với cộng sản. - See more at: http://khmerkromnewsnetrl.blogspot.com/2014/07/son-ngoc-thanh-son-thai-nguyen-va-phong_63.html#sthash.p5u6hIGY.dpuf

Nguồn khmerkromnewsnetrl