Đại Tá Huỳnh Long Phi

Tốt nghiệp Khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
18/06/54 - Măn Khóa Nhảy Dù tại B.A.P.S. (T.T.H.L. ND/Bà Quẹo).
-Thuyên chuyển về Đệ Tam Đại Đội Súng Cối/Nhảy Dù tại Trường Bưởi (Hà Nội).
30/08/54 - Toàn bộ (ĐĐSC/ND) được Hải Quân Pháp, hải vận vào Nam
và trú đóng tại Đồng Đế (Nha Trang).
1956 - Đại Đội Trưởng Đại Dội Súng Cối Nhẩy Dù
1958 - Du học Hoa Kỳ khóa BOC-Survey tại Fort Sill.
12/1965 Thành lập Tiểu Đoàn Pháo Binh Nhẩy Dù và giữ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng
6/1968 Chỉ Huy Trưởng Pháo binh Sư Đoàn Nhẩy Dù
4/1971 - Tham dự khóa Chỉ Huy Tham Mưu tại Ft Leavenworth Kansas City Hoa Kỳ
14/7/1972 Tử nạn trực thăng tại Mặt trận Hải Lăng và Quảng Trị
Truy thăng Đại tá