Đại Tá Huỳnh Hiệp Thành

Thành phần xử án vụ 11/11/1960 gồm:

- Chánh thẩm: Đại tá Huỳnh Hiệp Thành

- Phụ thẩm dân sự: Ông Đoàn Văn Bích, Phó Đô Trưởng Sài G̣n-Chợ Lớn

- Phụ thẩm quân sự: Thiếu tá Ngô Mạnh Duyên

- Công Tố viên: Trung tá Lê Nguyên Phu và phụ tá: Thiếu tá Ngô Mạnh Duyên

Nguồn newvietart