Đại Tá Huỳnh Công Tịnh

Cầu Đen, Cầu Trắng

Tôi t́m gặp ông Ngô R. người làm văn pḥng hành chính tỉnh Lâm Đồng từ 1959 - 1975 , qua 10 đời tỉnh trưởng. Ông cho biết thời làm cầu là của đại tá Huỳnh công Tịnh, khi chiếc cầu sắp hoàn thành th́ được sự góp ư của ông Lê Xuân Mộng Trưởng ty Công Chánh mới nhậm chức cho rằng " việc làm cầu trong thời gian có chiến tranh không lợi v́ có thể bị đặt chất nổ phá hủy việc sửa chữa rất khó khăn, theo đó cầu gỗ cũ phải làm lại, tốt nhất là nên đặt cống đắp đường " ông Tịnh đă nghe lời khuyên ấy dù chiếc cầu sắp hoàn thành.

Nguồn trung học nông lâm súc