Đại Tá Hồ Hồng Nam

- Sinh tháng 1 năm 1927 tại Quảng Trị

- Nhập ngũ ngày 1-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt

- Thiết Giáp, Tổng Cụ̣c Chiến Tranh Chính Trị


Cùng với kế hoạch di tản chiến thuật một số các căn cứ hỏa lực ở mạn Bắc thành phố Kontum, Tướng Ngô Dzu đă thành lập một Ủy Ban Di Tản Đồng Bào Kontum và Pleiku. Ủy ban này do Đại Tá Hồ Hồng Nam, Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị của Quân Đoàn II làm chủ tịch. Phương tiện di tản sẽ bằng máy bay C130 của Hoa Kỳ và C123 của Việt Nam Cộng Ḥa. Một nguồn tin cho biết bệnh tim của Tướng Ngô Dzu bị tái phát, nhưng ông bất chấp, dồn nỗ lực vào hai việc là di tản đồng bào ra khỏi vùng lửa đạn và tái chiếm các căn cứ mà quân ta đă di tản chiến thuật trong những ngày vừa qua.

Nguồn https://www.google.com/search?q=%09%C4%90a%CC%A3i+Ta%CC%81+D%C6%B0%C6%A1ng+Th%C3%AA%CC%81+T%C6%B0%CC%89+&ie=utf-8&oe=utf-8#q=%22%C4%90a%CC%A3i+Ta%CC%81+H%C3%B4%CC%80+H%C3%B4%CC%80ng+Nam%22