Đại Tá Hoàng Hữu Gia

- Sinh tháng 8 năm 1917 tại Quảng Trị

- Nhập ngũ ngày 5-12-1949

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 3

Chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Tin Vũng Tàu (1964)

- CHP Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế-Nha Trang (1970-71)

- Giám Đốc Nha Truyền Tin, Bộ Nội Vụ


Đến tháng 6-1964, tôi chính thức làm việc tại Pḥng 6 của Sở Kỹ Thuật (đổi tên thành Sở Khai Thác Điạ H́nh) và được lĩnh lương sai biệt. Tôi được lệnh đưa các toán biệt kích tới Trung Tâm Huấn Luyện Quyết Thắng. Đầu tháng 11 năm 1964, việc huấn luyện của các toán đă qua giai đoạn 2 và sẽ thực tập nhảy dù tại Đà Lạt, sau đó theo học khoá HT 98 tại trường Truyền Tin Vũng Tàu. (Chỉ huy trưởng là Thiếu Tá Hoàng Hữu Gia.) Khi đến đây, mọi thủ tục giữ bí mật được áp dụng, các học viên không được nói sự thật về đơn vị ḿnh đang phục vụ để bảo toàn an ninh. Để giống mọi người, các học viên mặc quân phục kaki vàng, và quân phục tác chiến giống TQLC.

Mới vào quân trường nên một số người ngoài đơn vị cũng đến làm quen và hỏi thăm v́ ṭ ṃ muốn t́m hiểu. Một số khác không quan tâm. Nhưng lại có người không tin, gây sự cho là khoá sinh mới đă ăn cấp kiểu quân phục của họ và gây lộn. Th/Tá Hoàng Hữu Gia đă phải đưa đại đội ứng trực xuống để ổn định t́nh h́nh. V́ người bị ăn cắp đồ là Thiếu Uư Kim, Khoá 11 TĐ, là cháu Trung Tướng Nguyễn Ngọc Lễ, nên Đại tá Lê Nguyên Khang, Tư Lệnh TQLC, phải ra tận nơi để giải quyết. Sau đó Th/ Tá Gia dă bị đổi đi và Th/Tá Vũ Duy Tạo về thay thế làm chỉ huy trưởng trường Truyền Tin.

Nguồn Biệt Động Quân: chuyến đi không tên