Đại Tá Hà Mai Việt

- Sinh năm 1933 tại Nam Định,

- Nhập ngũ năm 1955,

- Tốt nghiệp khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức,

- Thủ Khoa khóa 1 Thiết Giáp,

- Huấn luyện viên Chiến Thuật Thiết Giáp và địa h́nh từ năm 1955,

- Trưởng Khối Quân Huấn, phụ tá huấn luyện Trường Thiết Giáp năm 1959,

- Chi Đoàn Trưởng Chi Đoàn 5/1 Thiết Kỵ trắc nghiệm thiết vận xa M113 hành quân trên mọi địa thế thuộc Vùng 3 và Vùng 4 (1962-1963),

- Quận Trưởng Phú Ḥa, B́nh Dương năm 1972,

- Tiểu Khu Phó kiêm Tư Lệnh Chiến Trường Nam B́nh Định năm 1972,

- Trưởng Pḥng 3 Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp QLVNCH. Trưởng Pḥng 3 Quân Đoàn I và Quân Khu 1,

- Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 12 Kỵ Binh,

- Tư Lệnh Phó Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh Quân Đoàn I và Quân Khu 1,

- Tỉnh Trưởng Kiêm Tiểu Khu Trưởng Quảng Trị,

- Phụ Tá Hành Quân Sư Đoàn 25 Bộ Binh.

- Đă được ân thưởng 38 huy chương VNCH-US-Cam Bốt.

- Tác giả "Thép và Máu" và "VN Cội Nguồn Cuộc Chiến"