Đại Tá Dương Phún Sáng

- Tột nghiệp khóa 3 Võ Bị Đà Lat
- Tốt nghiệp US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas năm 1967
- Tư Lệnh Phó SĐ5 (1970)
- Chánh Thanh Tra Sư Đoàn 18
- Chết trong trại tù cải tạo


Tôi thường tự hỏi làm sao Tướng Hiếu biết được chuyện của tôi. Có thể Thiếu Tá Quan (sau này làm TRĐT/TRĐ7 đă nói với Đại Tá Sang (K3), Tư Lệnh Phó theo hệ thống người Nùng hay Đại Tá Tỵ Thiết Đoàn Trưởng/Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh đă cho BTL/SĐ biết.

Thiếu Tá Trần Lương Tín

Nguồn tiểu đoàn trưởng 2/8