Đại Tá Dương Ngọc Khu


Ć v́n trong ḅ T̉ng Tham Mưu
USACGSC năm 1956