Đại Tá Dương Chí Hùng

Chiều thứ bảy 11-6-2011, tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐVNQG Hạt Tarrant ở Dalworthington Gardens, Texas 76013  có buổi lễ vinh-danh Bs Trần-Nguơn-Phiêu, nguyên y-sỹ đại-tá Y-sỹ-trưởng Hải-quân,  Quân-lực Việt-Nam Cộng-ḥa, tổng-trưởng xă-hội, đệ-nhị Cộng-ḥa, chủ-tịch Hội-đồng Quản-trị Hội Y-sỹ Việt-Nam tại Hoa-kỳ.

Sau nghi-lễ chào quốc-kỳ và mặc-niệm, hội-trường đă nghe đọc tiểu-sử Bs Trần-Nguơn-Phiêu và cảm-tưởng của nhiều người ôn lại kỷ-niệm lúc sinh-hoạt chung cùng bác-sỹ.

Tham-dự có khoảng trên dưới một trăm người trong đó, có ông chủ-tịch cộng-đồng Nguyễn-Kinh-Luân, các cựu đại-tá HQ Nguyễn-Văn-Thước, Đặng-Công-Chánh, Dương-Chí-Hùng, Nguyễn-Văn-Nhật, ông bà Nguyễn-Xuân-Dục, Tổng-hội-trưởng Tổng-hội hải-quân HH VNCH, ông bà Lê-Thùy-Anh, BTL/HQ/CTTL, ông bà Nguyễn-Văn-Nở (Hội ái-hữu HQ/T2 DFW), ông bà Vơ-Thanh-Liêm, Dư-Trí-Hùng, Lê-Tâm-Hiệp và nhiều chiến-hữu các ngành, ông bà Lê-Tường-Khánh (Viện Đại-học Long-Xuyên, và nhiều đồng-hương thân-hữu.

Nguồn: trannguonphieu