Đại Tá Đinh Xun Ḱ

- Sinh tháng 1 năm 1925 tại Hải Dương

- Nḥp ngũ ngày 15-4-1947

- Xút thn trường sĩ quan Võ Bị Hú

- Giám Đ́c Nha Hưu B̉ng và Ćp Dưỡng Ḅ Cựu chín Binh