Đại Tá Chung Văn Bông

- Sinh tháng 10 năm 1929 tại Thủ Dầu Một

- Nhập ngũ ngày 1-3-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 4

- Tỉnh Trưởng Định Tường


(Rừng U Thịnh-Quận Lệ Hiếu-Tỉnh Kiên Giang 1971)

Phương pháp của Quốc Nam là đặt cho mỗi mục tiêu một cái tên rồi cứ cái tên đó mà đánh, th́ không sợ chúng kiện.

Như đánh 4 tỉnh trưởng miền Tây, Quốc Nam lấy hai câu đối thờ Khổng Tử, biến đi đánh 4 tỉnh trưởng:

Nguyên văn:

Đức măn thiên địa, đạo quán cổ kim,

Quần thánh đại thành, vạn thế sư biểu.

Nghĩa là :

Đức đầy trời đất, đạo bao gồm cả xưa đến nay.

Vị thánh thành công nhất trong các vị thánh

Trở thành ông thầy của vạn thế.

Được đổi thành:

- Ác măn thiên địa, Liêu vương Hoàng đại cẩu.

Nghĩa là ác đầy trời đất vua Bạc liêu, con chó lớn họ Hoàng, để chỉ tỉnh trưởng Bạc Liêu là đại tá Hoàng Đức Ninh. Anh em đôi con d́ với Tổng thống Thiệu.

- Gian quán cổ kim, U minh vương Lê nhị cẩu

Nghĩa là gian xảo nhất cổ kim, vua rừng U Minh là con chó thứ nh́ họ Lê, để chỉ đại tá Lê Chí Cường (tỉnh trưởng An Xuyên), nơi có rừng U minh.

- Quần cẩu đại thành Trà vương Chung tam cẩu

Thành công nhất trong bọn chó; vua Trà Vinh là con chó thứ ba, để chỉ đại tá Chung Văn Bông, tỉnh trưởng Vĩnh B́nh (tên cũ là Trà Vinh).

- Thực phẩn vạn thế, Đồng tháp ma vương Trần tiểu cẩu.

Tên ăn bẩn (phân) muôn đời là ma vương Đồng Tháp họ Trần, con chó nhỏ nhất.

để chỉ đại tá Trần Thanh Nhiên, tỉnh trưởng Kiến Phong, vùng Đồng Tháp Mười.

Rồi Quốc Nam tiếp tục sưu tầm những tệ đoan của 4 ông tỉnh trưởng đánh dài dài bốn con cẩu:

Liêu vương Hoàng đại cẩu,

U minh vương Lê nhị cẩu,

Trà vương Chung tam cẩu,

Đồng tháp ma vương Trần tiểu cẩu.

 Cuối cùng Tổng thống Thiệu phải thay cả 4 ông tỉnh trưởng.

Nguồn http://www.saigonhdradio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=399:chng-ca-tinh-nhan-tng-thng-thiu-hi-mt-nha-vn-hoa-vn&catid=82:cuc-i&Itemid=110