Đại Tá Châu Văn Tiên

- Sinh tháng 6 năm 1931 tại Tây Ninh

- Nhập ngũ ngày 17-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Tỉnh Trưởng Gia Định


Thâm tâm người Mỹ và đại sứ Bunker đến đó dường như vẫn chưa yên. Họ đang cần một không khí chính trị an toàn cho cuộc rút quân và nghị ḥa, nên họ muốn không có đảo chính hoặc xáo trộn tại Sài G̣n. Phải chăng họ đă phái nhiều nhân viên mật vụ đến nhắn nhe Kỳ? Kỳ viết: “Thật thế, đại tá Châu Văn Tiên nắm quyền tại Gia Định đến thăm căn cứ không quân nhằm lúc tôi đi vắng và nói với binh sĩ:

- Chúng tôi nghe tướng Kỳ có kế hoạch đảo chính. Nếu chuyện ấy xảy ra, chúng tôi sẽ sẵn sàng đập tan. Chúng tôi có máy bay Mỹ ủng hộ và đảo chính sẽ thất bại!”.

Nếu Mỹ và Thiệu không mớm, viên đại tá kia dám nói?

Nguồn Đại sứ Bunker và toan tính đảo chính ở Sài G̣n 1971