Đại Tá Châu Hữu Lộc

Cách đây hơn hai thập niên qua, nhân ngày kỷ niệm lễ quy y của đồng đạo, tôi đă có làm một bài thơ kính tặng sau đây với tựa đề là "Giă chiến bào":

Khoác áo cà sa giă chiến bào
Nguyện về đất mẹ khỏi binh đao
Thuở nọ giáo gươm liều nợ nước
Thời nay thiền định luyện anh hào
Gương sáng đạo đời ngàn thu trước
Đi t́m cửa Phật chốn non cao
Dưới bóng linh sơn cầu cội phước
Cho t́nh dân tộc măi yêu nhau...*

An-Tiêm Mai-Lư-Cang
(Paris)

*- Tướng Phạm-Đăng-Lân từ lâu đă có duyên hạnh ngộ xấp ḿnh dưới chân Phật-tổ trong đạo tràng thanh tịnh Tùng-Lâm Linh-Sơn tại Pháp. Và bài thơ nầy sau khi lên báo, th́ đă có nhiều bài họa của các độc giả bốn phương. Trong dịp nầy, tác giả xin mạn phép giới thiệu lại nguyên văn đăng trên trang báo sau đây của một vị thân hữu:

(Kính họa bài thơ "Giă Chiến Bào" của Giáo-sư Đông-Phương Mai-Lư-Cang trong báo Hoằng-Pháp số 62, trang 33 đề tặng Tiến-sĩ Tỳ-Kheo Thích-Trí-Tạng).

***
Trước bệ ṭa sen rực ánh hào
Nghĩ về đất nước nhớ đồng bào
Trút bỏ chinh y cầu phước báu
Quê nhà an lạc thoát binh đao
Dưới bóng linh sơn t́m nương náu
Nhặt lá Bồ-Đề rạng ánh sao
Ngộ biến ṭng quyền ǵn khổ hạnh
Khoác áo cà sa giă chiến bào...**

Đại-Tá Châu-Hữu-Lộc (**- Trích báo Hoằng-Pháp Xuân Nhâm-Thân - năm thứ 16- phát hành tháng 12/1991. Số 64, trang 45.Pháp quốc).

Nguồn chimviet.free.fr