Đại Tá Cẩm Ngọc Huân

- Sinh tháng 6 năm 1934 tại Ngh̃a Lộ

- Nhập ngũ ngày 1-10-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 10

- Chỉ Huy Trưởng/Đoàn Công Tác 72 Nha Kỹ Thuật

- Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 5 Sư Đoàn 2


Giới Thiệu Đại Tá Cẩm Ngọc Huân Cựu CHT ĐCT72
Chụp H́nh Lưu Niệm với Đại tá Cẩm Ngọc Huân
Hàng đầu Lê Xuân Đ11, Kingbee Nguyễn Kim Long, 219 Đặng Quỳnh, Anh Lê Minh CĐ2, Anh Thận Long Mă, Anh Cang 219, anh Thinh 219 từ IOWA,
Hàng sau Anh Thông CĐ2, New member CĐ2, Nguyên Thanh 71, Anh Vũ Quyển 75, Đại Uư Tùy Viên Đ/T Linh Long Thành, Đại úy Nguyên Văn Mậu CĐ3, Ngô Lư SCT, Chung Từ Ngọc 72, Vơ Văn Hương 72, Đại Tá Cẫm Ngọc Huân, NT Giàu LLĐB, Anh Đăng Nguyen Đ11, Trung Úy Luật CĐ3, Đại úy Trương Văn Ái CĐ3, Phạm Ḥa 72, Đoàn Mạnh CĐ2,
Không nh́n ṛ Th/Úy Vơ Ḥa 71, NT Phan Tuấn Kiệt, NT Nguyễn Hùng Trâm, Đ/U Định SLL, Anh Hùng SLL, Vủ Thào TH2,
Anh Vũ Văn Quyển ĐCT72, Đại Tá Cẩm Ngọc Huân CHT/ĐCT72, Lê Tinh Anh Đ75

Nguồn nha kỹ thuật