Đại Tá Bùi Xun Lãng

Năm 1971, Trung don 16 bộ Binh do Đại T Huỳnh Văn Chnh (cn l Trung T) chỉ huy đ ổn định vng ni C T, Tht Sơn huyền b hiểm trở thuộc bin giới Việt Min, Chu Đc v cũng năm đ, Trung đon 15 BB của Đai T Bi Xun Lng, đ ti lập an ninh vng Ba Hn gồm Hn Đất, Hn Me, Hn Sc, đồng thời bnh định, đnh đuổi CQ ra khỏi cứ địa hiểm trở Mo So thuộc vng Kin Lương, Kin Giang.

Ngùn sd9bb