Đại Tá Bùi Tr̀m

Lng Ph Lộc v Tứ Thn Đại Điền đ đo tạo ra nhiều gio vin như thầy Ngộ, Thầy Cả, thầy Bi Thm, Gio Lng, gio sư Bi Xương, gio vin hương sư phụ khuyết nhu thầy Khi, Chu v nhiều gio su trẻ sau ny m ti khng được biết.

Nơi đy cũng đ đo tạo ra nhiều sĩ quan cho QLVNCH như Đại t Bi Trầm, Ủy Vin Cng Cn Tổng Thống Phủ. Cũng tại nơi đy c hai dng họ, nổi tiếng l ging họ Bi v họ Huỳnh.

Họ Bi như Đại t Bi Trầm, thầy Bi Cả, hiệu Truởng Truờng Phước Hải Nha Trang, Bi Thm Gio vin ri Chnh Lục Sự Ta n Ninh Thuận. Bi Cử, Ph Ty Lao Động Phan Rang, Bi Xương gio sư. Bi Thơm, Đại đội Trưởng Đại Đội 151 Qun Nhu, Đại y Bi Thng Tiểu Khu Khnh Hỏa.

Cn họ Huỳnh th c Thiếu t Huynh Trung Trước, Huỳnh Trung Quận v Thiếu t Huỳnh trung Quảng.

Tại Tn Đức c thầy Lại văn Tỵ Hiệu Trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nhatrang.

Ngùn collège de francais de Nhatrang