Đại Tá Bi Th́ Hữu

- Sinh tháng 8 năm 1932 tại Định Tường

- Xút thn trường Võ Bị Đàlạt

- Ḅ Binh