Đại Tá Bùi Quý Cảo

- Sinh năm 1923 tại Hải Dương (Bắc Việt), có vợ 6 con, định cư tại Phoenix AZ (từ 5/1975).

- Xuất thân công chức cao cấp, có bằng Đại học Luật Khoa Hà Nội năm 1952.

- Đồng hóa cấp Thiếu úy, phục vụ Nha Quân Nhu Đệ 3 QK Hà Nội 10/1952.

- Tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Quân Nhu Paris Pháp (8/1953 – 12/1954).

- Chánh Sự Vụ Sở Quân Nhu Rộng Quyền miền Duyên Hải Nha Trang (2/1955 – 2/1957).

- Phó Giám Đốc Phân Nha Hành Chánh/Nha Quân Nhu Trung ương Sàigòn (3/1957 – 6/1958).

- Giám Đốc Nha Ngân Sách/Tổng Nha HNK/BQP Sàigòn (7/1958 – 6/1964).

- Giám Đốc Nha Tài Chánh/Tổng Nha Tài chánh TTQP/BQP Sàigòn (6/1964 – 6/1965).

- Phó Tổng Giám Đốc Tổng Nha/TCTT (7/1965 – 8/1968).

- Quyền Tổng Giám Đốc Tổng Nha Tài Chánh/TTQP (1/1969 – 3/1972).

- Phụ tá Pháp lý Tư Lệnh Phó Lănh Thổ Quân khu 1 Đà Nẳng (9/1972 – 1/1973).

- Trưởng Đoàn Quân sự Ban Liên Hợp Quân sự 2 Bên khu 1 Đà Nẳng (2/1973 – 9/1974).

- Tử nạn ngày 15/9/1974 tại Phan Rang (khi đáp máy bay Hàng Không Việt Nam về Sàigòn công tác và bị không tặc phá hoại).

- Được truy thăng Cố Chuẩn Tướng và truy cấp Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương do Sắc lệnh số 1130-TT/SL ngày 19/12/1974 của Phủ Tổng Thống.

Sự việc đáng ghi nhớ:

- Đã đảm nhận xuất sắc trong 4 năm liền chức vụ Tổng Giám Đốc/TC/TTQP, theo Bảng Cấp Số là cấp Trung Tướng, (tức cao hơn cấp bậc đương nhiệm đến 3 cấp) nhưng không được vinh thăng, dù chỉ 1 cấp (Chuẩn Tướng), do có điểm bất đồng với Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng CVV.

- Cùng với Tổng Trưởng Quốc Phòng Ng.V.V, đã bị mât chức vì đã kiêm nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký Quỹ Tương Trợ và Tiết Kiệm Quân Nhân, bị tố cáo có nhiều sự mờ ám và lạm dụng, nhưng kết quả điều tra của Phó Tổng Thống TVH, chỉ tìm ra vài vi phạm hành chánh.

- Quyền Tổng Giám Đốc Bùi Quý Cảo không có đề cử Phó Tổng Giám Đốc.