Đại Tá Bùi Quang Định

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1961

- Ḅ Binh

- Bộ Chiu Hồi