Đại Tá Bi Kim Kha

- Sinh tháng 9 năm 1932 tại Nam Định

- Nḥp ngũ ngày 27-10-1952

- Xút thn Trường Võ Bị Đàlạt

- Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn Nhảy Dù