Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang

Tên Họ: Chung Tấn Cang

Ngày và Nơi Sinh: 22/7/1926, Gia Định

Học vấn:

- Tốt nghiệp, Trường Hàng Hải Dân Sự, 1946-1947

- Tốt nghiệp, Trường Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam Khóa I, 1952

- Tốt nghiệp, Trường Hành Quân Thủy Bộ Coronado, California, USA, 1957-1958

- Trường Hải Chiến Newport, Rhode Island USA, 1960-1961

Chức vụ hiện tại: Tổng Chấn Sàig̣n-Gia Định kiêm Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô

Chức vụ quá khứ:

- Sĩ Quan, Thương Thuyền Hàng Hải, 1948-1952

- Chỉ Huy Trưởng, Toán Hải Thuyền Xung Kích 264, 1952

- Chỉ Huy Trưởng, Toán Hải Thuyền Xung Kích 731 và 741, 1953

- Chỉ Huy Trưởng, Bản Doanh Hải Quân, 1955

- Chỉ Huy Trưởng, Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân, 1955-1957

- Chỉ Huy Trưởng, Giang Đỉnh Rà Ḿn HQ 114, 1958-1959

- Chỉ Huy Trưởng, Lực Lượng Giang Thuyền, 1959-1960 và 1961-1963

- Tư Lệnh, Hải Quân Việt Nam, 1963-1965

- Trưởng Ban, Hội Đồng Lănh Đạo Quốc Gia, 1965

- Phụ Tá Đặc Biệt cho Tổng Tham Mưu Trưởng, 1966

- Chỉ Huy Trưởng, Đại Học Tham Mưu và Chỉ Huy QLVNCH, 1966

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1969

do Adam Sadowski chuyển đến

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu