Danh Sách Tướng Lănh QLVNCH (2)
Tên HọNăm SanhChức Vụ Cuối Cùng
001 Th.Tướng Bùi Đ́nh Đạm1926Tổng Giám Đốc Tổng Nha Nhân Lực thuộc Bộ Quốc Pḥng (1975)
002 Cố Ch. Tướng Bùi Quý Cảo1923Trưởng Đoàn Quân Sự Ban Liên Hợp Quân Sự 2 Bên khu 2 Đà Nẵng
003 Th. Tướng Bùi Hữu Nhơn1927Chỉ Huy Trưởng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (1968)
004 Th.Tướng Bùi Thế Lân1932Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC (1975)
005 Ch.Tướng Bùi Văn Nhu1920 Tư Lệnh Phó CSQG (1975)
006 Tr. Tướng Cao Hảo Hớn1926Tổng Trưởng Chương Tŕnh B́nh Định và Phát Triển (1975)
007 Đ. Tướng Cao Văn Viên1921Tổng TMT QLVNCH (1975)
008 Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang 1926Tư Lệnh Hải Quân (1975)
009 Ch. Tướng Chung Tấn Phát?Chánh Võ Phòng Phủ Thủ Tướng (4/1975, Vũ Văn Mẫu)
010 Ch. Tướng Chương Dzềnh Quay1928Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn IV (1975)
011 Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy1932Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân (1975)
012 Tr. Tướng Dư Quốc Đống1932Tư Lệnh QĐ III (1975)
013 Th. Tướng Dương Ngọc Lắm1924Đô Trưởng Sài G̣n (1964)
014 Tr. Tướng Dương Văn Đức1925Tư Lênh QĐ & QK IV (1964)
015 Đ. Tướng Dương Văn Minh1916Tổng Thống VNCH (1975 )
016 Th. Tướng Đào Duy Ân1932Tư Lệnh Phó Diện Địa QĐ III (1975)
017 Th. Tướng Đoàn Văn Quảng1923Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung (1972)
018 Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng1929Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Sông Ng̣i (1975)
019 Ch. Tướng Đặng Đ́nh Linh1929 Tham Mưu Phó Kỹ Thuật và Tiếp Vận (BTL) Không Quân (1975)
020 Th.Tướng Đặng Thanh Liêm1925Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung (1964)
021 Tr. Tướng Đặng Văn Quang1929Phụ Tá An Ninh Phủ Tổng Thống (1975)
022 Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng1932Phụ Tá Tư Lệnh Hải Quân Hành Quân Lưu Động Sông (1975)
023 Cố Đ. Tướng Đỗ Cao Trí1929Tư Lênh QĐ & QK III (1971)
024 Cố Ch.Tướng Đỗ Văn An1932Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 10, Sư Đoàn 7 Bộ Binh (1971)
025 Th. Tướng Đỗ Kế Giai1929Chỉ Huy Trưởng Biệt Động Quân Trung Ương (1975)
026 Ch. Tướng Đỗ Kiến Nhiễu1931Đô Trưởng Sài G̣n (1975)
027 Th. Tướng Đỗ Mậu1917Phó Thủ Tướng Đặc Trách Văn Hóa (1964)
028 Tr. Tướng Đồng Văn Khuyên1927Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận (1975)
029 Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh1935Tư Lệnh Vùng 2 Duyên Hải (1975)
030 Th. Tướng Hoàng Văn Lạc1929Tư Lệnh Phó Diện Địa QĐ I (1975)
031 Tr. Tướng Hoàng Xuân Lăm1928Chánh Thanh Tra Dân Vệ (1975)
032 Ch.Tướng Hồ Trung Hậu1931Chánh Thanh Tra QĐIII (1975)
033 Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại1933Tư Lệnh Vùng 1 Duyên Hải (1975)
034 Th. Tướng Hồ Văn Tố1915Chỉ Huy Trưởng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (1959)
035 Ch. Tướng Huỳnh Bá Tính1929Tư Lệnh SĐ 3 KQ (1975)
036 Cố Ch. Tướng Huỳnh Công Thành1930Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Bình Tuy
037 Ch. Tướng Huỳnh Thới Tây1932Tư Lệnh Đặc Cảnh Trung Ương (1975)
038 Th. Tướng Huỳnh Văn Cao1927Phó Chủ Tịch Thượng Nghị Viện (1971)
039 Ch. Tướng Huỳnh Văn Lạc1927Tư Lệnh Sư Đoàn 9 BB (1975)
040 Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh1928Tư Lệnh Hải Quân (1974)
041 Tr. Tướng Lâm Quang Thi1932Tư Lệnh Phó QĐ & QK I (1975)
042 Th.Tướng Lâm Quang Thơ1931Chỉ Huy Trương Trường VBQGĐL (1975)
043 Th. Tướng Lâm Văn Phát1920Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô (4/1975)
044 Cố Ch.Tướng Lê Đức Đạt1928Tư Lệnh Sư Đoàn 22 (1972)
045 Th. Tướng Lê Minh Đảo1933Tư Lệnh SĐ 18 BB (1975)
046 Th. Tướng Lê Ngọc Triển1927Tham Mưu Phó Hành Quân TTM (4/1975)
047 Tr. Tướng Lê Nguyên Khang1931Phụ Tá Hành Quân Tổng TMT (1975)
048 Ch.Tướng Lê Nguyên Vỹ1933Tư Lệnh SĐ 5 BB (1975)
049 Ch. Tướng Lê Quang Lưỡng1932Tư Lệnh SĐ Nhảy Dù (1975)
050 Ch. Tướng Lê Trung Tường1927Tham Mưu Trưởng QĐ III (1975)
051 Ch. Tướng Lê Trung Trực1927Trưởng Pḥng 4, BTTM (1975)
052 Ch. Tướng Lê Văn Hưng1933Tư Lệnh Phó QĐ & QK IV (1975)
053 Tr. Tướng Lê Văn Kim1918CHT Trường Cao Đẳng Quốc Pḥng (1963)
054 Th. Tướng Lê Văn Nghiêm1912Tư Lệnh QĐ & QK I (1963)
055 Ch. Tướng Lê Văn Thân1932Tư Lệnh Phó Biệt Khu Thủ Đô (4/1975)
056 Ch. Tướng Lê Văn Tư1931Tư Lệnh SĐ 25 BB (1973)
057 Thống Tướng Lê Văn Tỵ1904Tổng Tham Mưu Trương QLVNCH (1963)
058 Tr. Tướng Linh Quang Viên1918Bộ Trưởng Nội Vụ (1967)
059 Cố Ch.Tướng Lưu Kim Cương1933KĐT Không Đoàn 33 Chiến Thuật (1968)
060 Tr. Tướng Lữ Lan1927Chỉ Huy Trưởng Cao Đẳng Quốc Pḥng (1975)
061 Ch. Tướng Lư Bá Hỷ1923Tư Lệnh Phó Biệt Khu Thủ Đô (1975)
062 Cố Ch. Tướng Lư Đức Quân1930Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 7 Sư Đoàn 5 Bộ Binh (1973)
063 Ch. Tướng Lư Ṭng Bá1931 Tư Lệnh SĐ 25 BB (1975)
064 Ch. Tướng Mạch Văn Trường1936Tư Lệnh SĐ 21 BB (1975)
065 Tr. Tướng Mai Hữu Xuân?Tổng Cục Trưởng Chiến Tranh Chính Trị (1964)
066 Phó Đề Đốc Nghiêm Văn Phú1928Tư Lệnh Lực Lượng Tuần Thám (1975)
067 Tr. Tướng Ngô Dzu1926Tư Lệnh QĐ II (1972)
068 Cố Ch. Tướng Ngô Hán Đồng1930Tư Lệnh Pháo Binh QĐ I (1972)
069 Tr. Tướng Ngô Quang Trưởng1929Tư Lệnh QĐ & QK I (1975)
070 Cố Ch. Tướng Nguyễn Bá Liên1933Tư Lệnh Biệt Khu 24 (1969)
071 Tr. Tướng Nguyễn Bảo Trị1929CHT ĐH Chỉ Huy và Tham Mưu (1972)
072 Ch. Tướng Nguyễn Cao Albert1925Tổng Trưởng Dinh Điền (1964)
073 Th. Tướng Nguyễn Cao Kỳ1930Phó Tổng Thống VNCH (1967)
074 Tr. Tướng Nguyễn Chánh Thi1923Tư Lệnh QĐ I (1966)
075 Th. Tướng Nguyển Chấn Á?Cố Vấn Chiến Tranh Chính Trị, Bộ Quốc Phòng
076 Ch.Tướng Nguyễn Chấn1931Công Binh, Biệt phái qua Bộ Canh Nông.
077 Th. Tướng Nguyễn Duy Hinh1929Tư Lệnh SĐ 3 BB (1975)
078 Ch. Tướng Nguyễn Đức Khánh1932Tư Lệnh SĐ 1 KQ (1975)
079 Tr. Tướng Nguyễn Đức Thắng1930Tư Lệnh QĐ IV (1968)
080 Th Tướng Nguyễn Giác Ngộ1897CHT Sở Du Kích Chiến (1956)
081 Cố Th. Tướng Nguyễn Huy Ánh1934Tư Lệnh SĐ 4 KQ (1972)
082 Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí1931Phụ Tá Tư Lệnh Hải Quân Hành Quân Lưu Động Biển (1975)
083 Tr. Tướng Nguyễn Hữu Có1925Bộ Trưởng Quốc Pḥng (1967)
084 Ch. Tướng Nguyễn Hữu Hạnh1926 Tổng Tham Mưu Trưởng (4/1975)
085 Ch. Tướng Nguyễn Hữu Tần1930Tư Lệnh SĐ 4 KQ (1975)
086 Th. Tướng Nguyễn Khắc B́nh1931Tư Lệnh CSQG (1975)
087 Đ. Tướng Nguyễn Khánh1927Quốc Trưởng (1964)
088 Th. Tướng Nguyễn Khoa Nam1927Tư Lệnh QĐ & QK IV (1975)
089 Tr. Tướng Nguyễn Ngọc Lễ1918Chánh Án Ṭa Án Quân Sự (1956)
090 Th. Tướng Nguyễn Ngọc Loan1930Tổng Giám Đốc CSQG (1968)
091 Ch. Tướng Nguyễn Ngọc Oánh1925CHT TT HL KQ (1975)
092 Ch. Tướng Nguyễn Thanh Hoàng 1924Chánh Thanh Tra QĐ II(1974)
093 Ch. Tướng Nguyễn Thanh Sằng1926Tư Lệnh SĐ 22 BB (1966)
094 Phó Đề Đốc Nguyễn Thành Châu1933Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện HQ Nha Trang (1975)
095 Tr. Tướng Nguyển Thành Phương1926Quốc Vụ Khanh, Ủy Viên Quốc Phòng
096 Cố Ch. Tướng Nguyễn Trọng Bảo1925TMT SĐ Nhảy Dù (1972)
097 Th. Tướng Nguyễn Văn Chuân1923Thượng Nghị Sĩ (1967)
098 Ch. Tướng Nguyễn Văn Chức1928Tổng Cục Trưởng TC Tiếp Vận (4/1975)
099 Ch. Tướng Nguyễn Văn Điềm1930Tư Lệnh SĐ 1 BB (1975)
100 Ch. Tướng Nguyễn Văn Giàu1932Bộ Tư Lệnh Cảnh Lực (1975)
101 Cố Tr. Tướng Nguyễn Văn Hiếu1929Tư Lệnh Phó QĐ & QK III (1975)
102 Tr. Tướng Nguyễn Văn Hinh1915Tổng Tham Mưu Trưởng (1955)
103 Cố Ch. Tướng Nguyễn Văn Khương1924Tỉnh Trưởng Phong Dinh (1968-1970)
104 Th. Tướng Nguyễn Văn Kiểm1924 Trưởng Pḥng Tổng Quản BTTM (1968)
105 Tr. Tướng Nguyễn Văn Là1918Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng (1975)
106 Ch. Tướng Nguyễn Văn Lượng1931Tư Lệnh SĐ 2 KQ
107 Tr. Tướng Nguyễn Văn Mạnh1921Tham Mưu Trưởng Liên Quân (1975)
108 Tr. Tướng Nguyễn Văn Minh1929Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô (1975)
109 Ch.Tướng Nguyễn Văn Phước1926Phụ Tá Đặc Biệt Tư Lệnh Quân Khu IV, Đặc Trách Phụng Hoàng (1971)
110 Tr.Tướng Nguyễn Văn Quan?Tổng Giám Đốc ANQĐ (1965)
111 Ch.Tướng Nguyễn Văn Thiện1928Tổng Trấn Đà Nẵng (1970)
112 Tr. Tướng Nguyễn Văn Thiệu1923Tổng Thống VNCH (1975)
113 Tr. Tướng Nguyễn Văn Toàn1932Tư Lệnh QĐ III & QK III (1975)
114 Th. Tướng Nguyễn Văn Vận1905 Tư Lệnh Đệ III Quân Khu (1954)
115 Tr. Tướng Nguyễn Văn Vỹ1916Bộ Trưởng Quốc Pḥng (1973)
116 Tr. Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi1932 TL Tiền Phương QĐ &QK III (1975)
117 Cố Tr. Tướng Nguyễn Viết Thanh1931Tư Lệnh QĐ IV & QK IV (1970)
118 Tr. Tướng Nguyễn Xuân Thịnh1929CHT Pháo Binh (1975)
119 Th. Tướng Nguyễn Xuân Trang1924TM Phó Nhân Sự BTTM (1968)
120 Th. Tướng Phạm Đăng Lân1927Cục Trưởng Cục Công Binh (1965)
121 Ch. Tướng Phạm Duy Tất1934CHT Biệt Động Quân QK II (1975)
122 Ch. Tướng Phạm Hà Thanh 1926Cục Trưởng Cục Quân Y (1975)
123 Th. Tướng Phạm Hữu Nhơn1928Trưởng Pḥng 7 Bộ TTM (1975)
124 Ch. Tướng Phạm Ngọc Sang1931Tư Lệnh SĐ 6 KQ (1975)
125 Tr. Tướng Phạm Quốc Thuần1926CHT TT HL Đồng Đế (1975)
126 Th. Tướng Phạm Văn Đổng1919Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh (1969)
127 Th. Tướng Phạm Văn Phú1928Tư Lệnh QĐ II & QK II (1975)
128 Tr. Tướng Phạm Xuân Chiểu1920Đại Sứ Nam Hàn (1969)
129 Th. Tướng Phan Đ́nh Niệm1931Tư Lệnh SĐ 22 BB (1975)
130 Cố Th. Tướng Phan Đ́nh Soạn1929Tư Lệnh Phó QĐ I & QK I (1972)
131 Ch. Tướng Phan Đ́nh Thứ1919Tư Lệnh Phó QĐ II & QK II (1972)
132 Ch. Tướng Phan Ḥa Hiệp1927Trưởng Đoàn LHQS 2 Bên (1974)
133 Ch. Tướng Phan Phụng Tiên1930Tư Lệnh SĐ 5 KQ (1975)
134 Tr. Tướng Phan Trọng Chinh1931Tổng Cục Trưởng Cục Quân Huấn (1975)
135 Ch. Tướng Phan Xuân Nhuận1916Tư Lệnh SĐ 1 BB (1966)
136 Tr. Tướng Thái Quang Hoàng1918Đại sứ Thái Lan (1963?)
137 Tr. Tướng Tôn Thất Đính1926Thượng Nghị Sĩ (1971)
138 Th. Tướng Tôn Thất Xứng1923Tư Lệnh QĐ I & QK I (1964)
139 Ch. Tướng Trang Sĩ Tấn1937Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Đô Thành (1975)
140 Th. Tướng Trần Bá Di1931Tư Lệnh SĐ 9 BB (1968)
141 Ch. Tướng Trần Đ́nh Thọ1933Trưởng Pḥng 3 Bộ TTM (1975)
142 Tr. Tướng Trần Ngọc Tám1926Đại Sứ Thái Lan (1972)
143 Ch. Tướng Trần Quang Khôi1930CHT Lực Lượng Xung Kích QĐ III (1975)
144 Ch. Tướng Trần Quốc Lịch1935Chánh Thanh Tra QĐ IV (1975)
145 Cố Tr. Tướng Trần Thanh Phong1926Tư Lệnh CSQG (1971)
146 Th. Tướng Trần Tử Oai1921CHT Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung (1965)
147 Đ. Tướng Trần Thiện Khiêm1925Thủ Tướng Chính Phủ VNCH (1975)
148 Ch. Tướng Trần Văn Cẩm1930Phụ Tá HQ BTL QĐ II & QK II (1975)
149 Đề Đốc Trần Văn Chơn1920Tư Lệnh Hải Quân (1974)
150 Tr. Tướng Trần Văn Đôn1917Tổng Trưởng Quốc Pḥng (1975)
151 Ch. Tướng Trần Văn Hai1925Tư Lệnh SĐ 7 BB (1975)
152 Tr. Tướng Trần Văn Minh1932Tư Lệnh Không Quân VN (1975)
153 Th. Tướng Trần Văn Minh1923Đại Sứ Tunisia (1967)
154 Ch. Tướng Trần Văn Nhựt1935Tư Lệnh SĐ 2 BB (1975)
155 Tr. Tướng Trần Văn Trung1926TCT. TC. CTCT (1975)
156 Cố Tr. Tướng Trịnh Minh Thế1922Tư Lệnh Lực Lượng Cao Đài (1955)
157 Ch. Tướng Trương Bảy1930Chỉ Huy Trưởng Cảnh Lực (1975)
158 Cố Ch. Tướng Trương Hữu Đức1930Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 52 (1972)
159 Cố Th. Tướng Trương Quang Ân1932Tư Lệnh SĐ 23 BB (1970)
160 Ch. Tướng Từ Văn Bê1931 CHT BCH Kỹ Thuật và Tiếp Vận Không Quân (1975)
161 Th. Tướng Văn Thành Cao1924Tổng Cục Phó Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị (1975)
162 Tr. Tướng Vĩnh Lộc1923Tổng Tham Mưu Trưởng (4/1975)
163 Ch. Tướng Vơ Dinh1929 TMT BTL Không Quân (1975)
164 Th. Tướng Vơ Văn Cảnh 1922Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ (1974)
165 Th. Tướng Vơ Xuân Lành1931Tư Lệnh Phó KQVN (1975)
166 Phó Đề Đốc Vũ Đ́nh Đào1931Tư Lệnh Vùng 3 Duyên Hải (1975)
167 Ch. Tướng Vũ Đức Nhuận1926 Giám Đốc ANQĐ (1968-75)
168 Th. Tướng Vũ Ngọc Hoàn1922Cục Trưởng Cục Quân Y (1972)
169 Ch. Tướng Vũ Văn Giai1934Tư Lệnh SĐ 3 BB (1972)

Nguyễn Hữu Tiến
19 tháng 7 năm 2003

(Bảng danh sách này do Nguyễn Hữu Tiến khởi xướng. Tiếp sau sự góp ư của nhiều người, danh sách đă khá hoàn bị. Xin tri ân tất cả những ai đă có công đóng góp và xin trân trọng đón nhận mọi sửa sai và bổ túc. Tín - tháng 12/2013)

generalhieu