Danh Sch Tướng Lnh QLVNCH
Tn HọNăm SanhTrường V BịChTThTTrTT
001. Bi nh ạm1926Hú (1948) 119651968
002. Bi Quý Cảo1923ức (1953) 21974
003. Bi Hữu Nhơn1928Đ Lạt (1947)1963
004. Bi Thế Ln1932Thủ ức (1954) 419721974
005. Bi Văn Nhu1920SQ Cảnh Sát1975
006. Cao Hảo Hớn1926Đ Lạt (1947)196419701972
007. Cao Văn Vin1921 Vũng Tu (1949)196419651967
008. Chung Tấn Cang1926Nhatrang (1952) 1196419651968
009. Chung Tấn PhtThủ ức (1953) 3xxxx?
010. Chương Dz̀nh Quay1928 Lạt (1952) 51972
011. Diệp Quang Thủy1932 Lạt (1953) 61974
012. Dư Quốc ống1932 Lạt (1952) 5196419661970
013. Dương Ngọc Lắm1924 Lạt (1947)1964
014. Dương Văn ức1925 Lạt (1946)19551964
015. Dương Văn Minh1916T.D.Ṃt (1940)195519571964
016. o Duy n1932 Lạt (1953) 419711974
017. on Văn Quảng1923Thíu Sinh Qun19641970
018. ặng Cao Thăng1929Nam Định (1952) 1
Brest (1953)
1972
019. ặng nh Linh1929Salon (1955)1972
020. ặng Thanh Lim1925VB Vĩn Đng Đàlạt K119641964
021. ặng Văn Quang1929Hú (1948) 1196419651968
022. Đinh Mạnh Hng1932Nhatrang (1953)21972
023. ỗ Cao Tr1929Vũng Tu (1947)196319631971
024. ỗ Văn An1932Thủ ức (4)1974
025. ỗ Kế Giai1929 Lạt (1952) 519671974
026. ỗ Kiến Nhiễu1931 Lạt (1951) 41973
027. ỗ Mậu1917Hạ Sĩ Quan1963
028. ổng Văn Khuyn1927Thủ ức (2) 196719711973
029. Hong Cơ Minh1935Nhatrang (1955)51974
030. Hong Văn Lạc1927Hú (1949) 219691971
031. Hong Xun Lm1928 Lạt (1951) 3196419651967
032. Hồ Trung Hậu1931Thủ ức (1954) 41971
033. Hồ Văn Kỳ Thoại1933Nhatrang1972
034. Hồ Văn Tố1915Hú (1948) 11959
035. Huỳnh B Tnh1929Thủ ức (2)
Marakech (1952)
1973
036. Huỳnh Cng Thành1930Thủ ức (1)
Marakech (1952)
1973
037. Huỳnh Thới Ty1932 Lạt (1953) 81973
038. Huỳnh Văn Cao1927Hú (1949) 21962
039. Huỳnh Văn Lạc1927Thủ ức (1951)31973
040. Lm Ngươn Tnh1928Nhatrang (1952) 119701974
041. Lm Quang Thi1932 Lạt (1951) 3196519681971
042. Lm Quang Thơ1931 Lạt (1951) 319681970
043. Lm Văn Pht1920 Lạt (1947)1963
044. L Đức Đạt1928 Lạt (1958) 1019731975
045. L Minh ảo1933 Lạt (1958) 1019731975
046. L Ngọc Triển1927Hú (1949) 219691971
047. L Nguyn Khang1931Nam ịnh (1952) 1196419641966
048. L Nguyn Vỹ1933Ph Bi (1951)1973
049. L Quang Lưỡng1932Thủ ức (1954) 41972
050. L Trung Tường1927Hú (1949) 21973
051. L Trung Trực1927Salon (1950)1972
052. L Văn Hưng1933Thủ ức (1955)51972
053. L Văn Kim1918PB Pháp19591963
054. L Văn Nghim1912SQ Pháp19551963
055. L Văn Thn1932 Lạt (1954)71972
056. L Văn Tư1931 Lạt (1952) 51972
057. L Văn Tỵ1904Fréjus Pháp195419551959
058. Linh Quang Vin1918Tong (1940)19651967
059. Lưu Kim Cương1933KQ Pháp1968
060. Lữ Mộng Lan1927 Lạt (1951) 3196419651968
061. L B Hỷ1923 Lạt (1951) 31973
062. L Đức Qun1930 Lạt (1953) 81973
063. L Tng B1931 Lạt (1952) 61972
064. Mạch Văn Trường1936 Lạt (1959) 121974
065. Mai Hữu Xun?QĐ Pháp19551963
066. Nghim Văn Ph1928Nhatrang K21973
067. Ng Dzu1926Hú (1949) 2196419681971
068. Ng Hán Đ̀ng1930Thủ ức (1) 1972
069. Ng Quang Trưởng1929Thủ ức (1954) 4196719681970
070. Nguyễn B Lin1933 Lạt (1954) 91969
071.