Ngày 15/01/1997.


Tham chiếu: F96-1718

Thưa ông:

Đây là phúc đáp thư của ông đề ngày 7/10/1996 trong đó ông thượng tố phán quyết ngày 2/10/1996 của cơ quan này phúc đáp thỉnh cầu FIOA ngày 28/8/1996 của ông xin:

"một bản sao của hồ sơ giải mật Cơ Quan này có về Tướng Nguyễn Văn Hiếu thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa". Ông xác nhận là "Tướng Hiếu là anh ông và bị giết tại văn pḥng trong bộ tư lệnh Quân Đoàn 3 đồn trú tại Biên Ḥa, nơi anh ông giữ chức Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 3, hai tuần lễ trước khi Sàig̣n thất thủ vào tay Bắc Quân trong tháng 4/1975." Ông cũng xác nhận thêm là "vào lúc đó anh ông liên hệ mật thiết với ông Richard Peters, Tổng Lănh Sự Mỹ tại Biên Ḥa."

Nói rơ hơn, ông thượng tố phán quyết của chúng tôi không nh́n nhận cũng như không phủ nhận sư hiện hữu của hồ sơ đáp ứng thỉnh cầu của ông dựa trên căn bản đặc miễn Đạo Luật Tự Do Thông Tri (b)(1) và (b)(3).

Đơn thượng tố của ông đă được tŕnh bày cho thành viên liên hệ của Hội Đồng Giám Định Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương, ông William H. McNair, Nhân Viên Giám Định Thông Tri dưới quyền Giám Đốc Điều Hành. Chiếu theo quyền hành ban bố dưới điều khoản 1900.51(a) của Chương XIV, Mục 32 của Dụ Điều Hành Liên Bang (C.F.R.), ông McNair đă phán quyết chúng tôi phải không nh́n nhận cũng như không phủ nhận sự hiện hữu hay không hiện hữu của bất cứ hồ sơ nào điềm chỉ bất cứ quan hệ mang tính cách phân tích hay điều hành trong vấn đề của thỉnh cầu ông. Ông McNair đă phán quyết là một tiết lộ như vậy, nghĩa là, có hay không có hồ sơ đáp ứng, phải được bảo mật v́ những lư do an ninh quốc gia dưới Điều Khỏan 1.5(c) (nguồn và phương pháp t́nh báo) và 1.5(d) (liên hệ đối ngoại) của Chỉ Thị Hành Pháp 12958. Hơn nữa, sự kiện có hay không có các tài liệu đó sẽ liên hệ trực tiếp tới tiết lộ liên quan đến các nguồn và phương pháp t́nh báo mà Giám Đốc của Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương có bổn phận bảo vệ phô bày trái phép chiếu theo Điều Khoản 102(d)(3 của Đạo Luật An Ninh Quốc Gia ban hành năm 1947 và Điều Khoản 6 của Đạo Luật Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương ban hành năm 1949. Do đó, chiếu theo các đặc miễn Đạo Luật Tư Do Thông Tri (b)(1) và (b)(3), đơn thượng tố của ông bị bác. Xác nhận như vậy, chúng tôi không nh́n nhận và cũng không phủ nhận là có bất cứ tài liệu nào như vậy. Hơn nữa, liên quan tới đơn thượng tố của ông và chiếu theo điều lệ Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương nằm trong đoạn 32 C.F.R 1900.51(b), Hội Đồng Giải Giao Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương, trong phiên họp chung đă đồng ư với phán quyết này.

Chiếu theo điều khoản của Đạo Luật Tự Do Thông Tri, ông có quyền xin duyệt xét pháp lư của phán quyết này tại một ṭa án địa phương Hoa Kỳ.

Chúng tôi cám ơn sự nhẫn nại của ông trong thời gian đơn thượng tố của ông được cứu xét.

Trân trọng,

Edmund Cohen, Chủ Tịch, Hội Đồng Giải Giao Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương

generalhieu