Ngày 25/10/1996

Tham chiếu: F96-1718

Thưa ông:

Đây là thư phúc đáp thư ông đề ngày 7/10/1996 mà văn pḥng chúng tôi nhận được ngày 17/10/1996. Thư này tŕnh bày một thượng tố của phán quyết lấy vào ngày 2/10/1996 cung ứng cho ông để phúc đáp thỉnh cầu dựa trên Đạo Luật Tự Do Thông Tri đề ngày 28/8/1996 xin được:

"Một bản sao hồ sơ giải mật của Cơ Quan {này} có về Tướng Nguyễn Văn Hiếu thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa". Ông xác nhận "Tướng Hiếu là anh ông và bị giết tại văn pḥng trong bộ tư lệnh Quân Đoàn 3 đồn trú tại Biên Ḥa, nơi đó Tướng Hiếu giữ chức vụ Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 3, hai tuần lễ trước khi Sàig̣n thất thủ vào tay Bắc quân vào tháng 4/1975." Ông xác nhận thêm là "vào lúc đó anh ông liên hệ mật thiết với ông Richard Peters, Tổng Lănh Sự Mỹ tại Biên Ḥa."

Nói rơ hơn, ông thượng tố phán quyết của chúng tôi không nh́n nhận cũng như không phủ nhận sự hiện hữu hay không hiện hữu của hồ sơ đáp ứng thỉnh cầu của ông dựa trên căn bản của Đạo Luật đặc miễn FOIA (b)(1) và (b)(3).

Đơn thượng tố của ông được chấp thuận và các sắp xếp sẽ được tiến hành để các thành viên của Hội Đồng Giải Giao Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương thẩm định thỉnh cầu của ông. Ông sẽ được thông báo về những phán quyết của Hội Đồng này.

Ngơ hầu các thỉnh viên được đối xử cách đồng đều, chúng tôi đă áp dụng chính sách xử lư các đơn thượng tố trên căn bản tiên nhập, tiên xuất. Hiện giờ, có khoảng 420 đơn thượng tố đang trông chờ được hoàn tất. Do đó, phúc đáp của chúng tôi sẽ đ̣i hỏi thời gian lâu dài, nhưng xin ông vững tin là chúng tôi cố gắng hết sức để hoàn tất một phúc đáp nhanh chóng nhất.

Trân trọng,

Lee S. Strickland, Phối Hợp Viên Thông Tri và Kín Đáo

generalhieu