Ngày 7/10/1996

Mr. Lee S. Strickland
Information and Privacy Coordinator
Central Intelligence Agency
Washington, D.C. 20505

Tham chiếu: F96-1718


Thưa ông:

Xin cám ơn lá thư phúc đáp đề ngày 2/10/1996 trong đó ông bác thỉnh cầu của tôi dựa trên căn bản đặc miễn FOIA (b)(1) và (b)(3).

Tôi xin thượng tố quyết định này lên Ủy Ban Giám Định qua ông. Căn bản của sự thượng tố của tôi như sau:

1. Tôi chỉ thỉnh cầu tư liệu đă được giải mật, hoặc v́ quí Cơ Quan đă tự lấy quyết định đó, hoặc tư liệu tự động được giải mật khi đă quá 20 năm. V́ vậy, hồ sơ mà tôi thỉnh cầu, liên hệ tới thời kỳ trước năm 1976, không liên quan đến đặc miễn (b)(1).

2. Tôi chỉ quan tâm tới tin tức về anh tôi và không có ư định muốn biết về "nguồn và phương pháp t́nh báo, hay tổ chức, phận vụ, danh tánh, chức vị, lương bổng hay số nhân sự làm việc trong quí Cơ Quan." Tôi tin là quí Cơ Quan có khả năng cung cấp cho tôi một hồ sơ chứa đựng những cắt xén cần thiết để bảo mật.

Trân trọng,

Tín Nguyễn

generalhieu