Ngày 2/10/1996


Tham chiếu: F96-1718

Thưa ông:

Thư đề ngày 28/8/1996 gửi Văn Pḥng Công Vụ Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương, trong đó ông thỉnh cầu "một bản sao hồ sơ giải mật Cơ Quan [chúng tôi] có về Tướng Nguyễn Văn Hiếu thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa", đă được chuyển qua văn pḥng của Phối Hợp Viên Thông Tri và Kín Đáo để phúc đáp. Những thỉnh cầu loại này được xử lư theo luật lệ của Đạo Luật Tự Do Thông Tri (FOIA). Để dễ kiểm tra chúng tôi đă gán cho thư thỉnh cầu của ông số tham chiếu ghi trên.

Tôi cần lưu ư ông là đối với tất cả những thỉnh cầu loại này, Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương không thể xác nhận cũng như không thể phủ nhận sự hiện hữu hay không hiện hữu của các hồ sơ chứa đựng những tài liệu đó-ngoại trừ, lẽ đương nhiên, đă được chính thức nh́n nhận-được bảo mật v́ những lư do an ninh quốc gia chiếu theo Khoản 1.5(c) {nguồn và phương pháp t́nh báo} và 1.5(d) {liên hệ đối ngoại} của Chỉ Thị Hành Pháp 12958. Hơn nữa, Giám Đốc Cơ Quan T́nh Báo có bổn phận và quyền lực bảo vệ những tài liệu bị phô bày trái phép chiếu theo Khoản 102(d)(3) của Đạo Luật An Ninh Quốc Gia ban hành năm 1947 và Khoản 6 của Đạo Luật Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương ban hành năm 1949.

Do đó, thỉnh cầu của ông bị bác trên căn bản đặc miễn (b)(1) và (b)(3). Làm như vậy, chúng tôi không xác nhận và cũng không phủ nhận sự hiện hữu và không hiện hữu của các hồ sơ đó. Một bản văn giải thích sự đặc miễn FOIA ghi trên được đính kèm.

Viên chức Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương phụ trách về sự khước từ này là Lee S. Strickland, Phối Hợp Viên Thông Tri và Kín Đáo. Ông có thể thượng tố quyết định này bằng cách gửi văn thư thượng tố tới Ủy Ban Giám Định Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương, qua văn pḥng tôi. Nếu ông chọn con đường này, xin ông giải thích căn nguyên của sự thượng tố của ông.

Chúng tôi tiếc là không trợ giúp ông được hơn.

Trân trọng,

Lee S. Strickland, Phối Hợp Viên Thông Tri và Kín Đáo

generalhieu