Ngày 28/8/1996

Central Intelligence Agency
Office of Public Affairs
P.O. Box 12727
Arlington, VA 22209-8727

Chiếu theo Đạo Luật Tự Do Thông Tri, tôi trân trọng thỉnh cầu một bản sao của hồ sơ giải mật quí Cơ Quan có về Tướng Nguyễn Văn Hiếu thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

Tướng Hiếu là anh của tôi và bị giết tại văn pḥng trong bộ tư lệnh Quân Đoàn 3 đồn trú tại Biên Ḥa, nơi anh tôi giữ chức vụ Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 3, hai tuần lễ trước khi Sàig̣n thất thủ vào tay Bắc Quân vào tháng 4 năm 1975. Lúc đó anh tôi liên hệ mật thiết với ông Richard Peters, Tổng Lănh Sự Mỹ tại Biên Ḥa.

Xin đa tạ.


Trân trọng

Tín Nguyễn

generalhieu